• Slide3
 • Pass
 • 20236
 • BP020996

  หลักเกณฑ์และแนวทางปฎิบัติ

  ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ขึ้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐(๘)  

  ข่าวประกาศ

  ประกาศมีมติเห็นชอบมอบให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพนมโรงเรียน (เชื้อจุลินทรีย์) ทุกเดือน โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้เก็บตัวอย่างนมโรงเรียนและผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์

  องค์ความรู้

  นมโรงเรียนเป็นนโยบายของรัฐบาลไทยที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2535 เพื่อแก้ปัญหาการขาดสารอาหารในเด็กวัยเรียน และสนับสนุนอุตสาหกรรมโคนมไทยโดยใช้น้ำนมดิบจากเกษตรกรในประเทศ นมโรงเรียนเป็นส่วนสำคัญของตลาดนมไทย

  © องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) 2559                                                                                                                   (จำนวนเข้าชม shopify traffic stats  คน)