มาตรการในการควบคุม กำกับการดูแลการบริหารจัดการและคุณภาพในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เห็นชอบและรับรองแล้วในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

มาตรการในการควบคุม กำกับการดูแลการบริหารจัดการและคุณภาพในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เห็นชอบและรับรองแล้วในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

© องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) 2559                                                                                                                   (จำนวนเข้าชม shopify traffic stats  คน)