แจ้งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ฉบับประกาศใช้ 28 ต.ค. 59 และมาตรการควบคุมกำกับดูแลฯ

แจ้งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ฉบับ ประกาศใช้วันที่ 28 ต.ค. 59 และมาตรการควบคุมกำกับดูแลฯ

© องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) 2559                                                                                                                   (จำนวนเข้าชม shopify traffic stats  คน)