ขอเชิญประชุมชี้แจงการปฎิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 และลงนามในสัญญาเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน

ขอเชิญประชุมชี้แจงตามประกาศฯ

© องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) 2559                                                                                                                   (จำนวนเข้าชม shopify traffic stats  คน)