ขอให้เตรียมการในการผลิตผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนเพื่อพร้อมส่งมอบในระยะเวลาก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2559และการเตรียมรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่

ขอให้เตรียมการในการผลิตผลิตภัณฑ์

© องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) 2559                                                                                                                   (จำนวนเข้าชม shopify traffic stats  คน)