แจ้งบัญชีรายชื่อองค์กรท้องถิ่นและโรงเรียนเอกชนที่ อ.ส.ค. แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจในสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2-2559 (อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

แจ้งบัญชีรายชื่อองค์กรท้องถิ่นและโรงเรียนเอกชน

© องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) 2559                                                                                                                   (จำนวนเข้าชม shopify traffic stats  คน)