แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและตรวจนับผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ยู.เอช.ที. ของผู้ประกอบการนมโรงเรียนระยะเวลาปิดภาคเรียนที่ 2/2559 (เพิ่มเติม)

อ่านต่อ...

© องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) 2559                                                                                                                   (จำนวนเข้าชม shopify traffic stats  คน)