แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาความผิดและกำหนดโทษและพิจารณาอัตราเบี้ยปรับ

อ่านต่อ...

© องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) 2559                                                                                                                   (จำนวนเข้าชม shopify traffic stats  คน)