แบบฟอร์มสรุปสัญญาการส่งมอบผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน (ล่าสุด)

ตัวอย่าง....      แบบฟอร์ม.....

 

เรียน ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน

       สำนักเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (สคน.) ขอให้จัดทำรายงานสรุปสัญญาการส่งมอบนมโรงเรียน

ภาคเรียนที่ 1/ 2560 ตามแบบฟอร์มที่ สคน. ได้ปรับปรุงใหม่ซึ่งได้เพิ่มเติมรายละเอียดพื้นที่ ภาค/จังหวัด/อำเภอ

รายละเอียดปรากฎตามแบบฟอร์มที่แนบ

© องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) 2559                                                                                                                   (จำนวนเข้าชม shopify traffic stats  คน)