ศาลปกครองกลางมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศหลักเกณฑ์ฯ ภาคเรียนที่ 1/2561 ข้อ6.5.8และข้อ6.5.9 ไว้เป็นการชัั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา

อ่านต่อ...

© องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) 2559                                                                                                                   (จำนวนเข้าชม shopify traffic stats  คน)