เชิญเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานอาหารเสิรม (นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

© องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) 2559                                                                                                                   (จำนวนเข้าชม shopify traffic stats  คน)