แบบฟอร์ม สัญญา และแบบรับรองในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

 

1. คำเสนอขอสมัครเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (แบบ นร.1)
2. หนังสือรับรองการใช้และรับซื้อนำนมโค เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (แบบ นร.2)
3. แบบรายงานการบริหารจัดการน้ำนมดิบและการจำหน่ายนมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน...(แบบ นร.3)
4. แบบแสดงแผนการบริหารจัดการน้ำนมโคที่รับซื้อจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบตาม MOU 2562/2563 ตลอด 365 วัน (แบบ นร.4)
5. แบบรายงานผู้รับจ้างขนส่งนมโรงเรียน ในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2653 กลุ่มพื้นที่ ... (แบบ นร.5)
6. แบบแสดงกิจกรรมดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรโคนมสามารถผลิตน้ำนมโคคุณภาพดี (แบบ นร.6)
7. สัญญาซื้อขาย
8. หนังสือรับรอง

 

© องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) 2559                                                                                                                   (จำนวนเข้าชม shopify traffic stats  คน)