การจัดทำสัญญาการรับมอบอำนาจระหว่างผู้ประกอบการในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน กับ อ.ส.ค. ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ...      ไฟล์สัญญา...   ภาคราชการ...   ภาคสหกรณ์...    ภาคเอกชน...

© องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) 2559                                                                                                                   (จำนวนเข้าชม shopify traffic stats  คน)