ขอเชิญร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์นม ระยะที่ 1

 

 แบบฟอร์มรับฟังและแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์นม ระยะที่ 1 (พ.ศ.2564-2570)

(ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์นม ระยะที่ 1 (พ.ศ.2564-2570)

© องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) 2559                                                                                                                   (จำนวนเข้าชม shopify traffic stats  คน)