ขอให้แจ้งอุปสรรคการจัดส่งนมโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2564

ขอให้แจ้งอุปสรรคการจัดส่งนมโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2564

© องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) 2559                                                                                                                   (จำนวนเข้าชม shopify traffic stats  คน)