แจ้งผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม เรื่องการตรวจสถานที่ผลิตและเก็บตัวอย่างนมโรงเรียนชนิดพาสเจอร์ไรส์ของผู้ประกอการที่สมัครเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

 แจ้งผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม เรื่องการตรวจสถานที่ผลิตและเก็บตัวอย่างนมโรงเรียนชนิดพาสเจอร์ไรส์ของผู้ประกอการที่สมัครเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

© องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) 2559                                                                                                                   (จำนวนเข้าชม shopify traffic stats  คน)