กลุ่มพื้นที่4 แจ้งแก้ไขพื้นที่การจัดสรรสิทธิให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายใหม่แทนผู้ประกอบการรายเดิมที่ถูกตัดสิทธิ

กลุ่มพื้นที่4 แจ้งแก้ไขพื้นที่การจัดสรรสิทธิให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมรายใหม่แทนผู้ประกอบการรายเดิมที่ถูกตัดสิทธิ

© องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) 2559                                                                                                                   (จำนวนเข้าชม shopify traffic stats  คน)