ผลการพิจารณาจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียนทดแทนผู้ประกอบการรายเดิม (คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 1)

ผลการพิจารณาจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียนทดแทนผู้ประกอบการรายเดิม(คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 1)

 

© องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) 2559                                                                                                                   (จำนวนเข้าชม shopify traffic stats  คน)