ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเรื่อง การรับแบบแสดงคุณสมบัติผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเรื่อง การรับแบบแสดงคุณสมบัติผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

© องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) 2559                                                                                                                   (จำนวนเข้าชม shopify traffic stats  คน)